Berekeningen en simulaties

Rekenen aan brandveiligheid is een belangrijk onderdeel binnen de brandveiligheid. Hiermee kan het positieve

effect van de aanwezigheid van de bouwkundige en installatietechnische voorzieningen inzichtelijk gemaakt worden. Zodoende kan bij het ontwerp een balans worden gevonden tussen enerzijds bouwkundige voorzieningen met anderzijds al dan niet installatietechnische oplossingen.

Onderstaand enkele voorbeelden:


Rapport permanente vuurbelasting          (NEN 6090)

Een bouwwerk moet volgens het Bouwbesluit bij brand gedurende

redelijke tijd kunnen worden verlaten en doorzocht zonder dat er gevaar voor instorting is. Hiertoe geldt voor de bouwconstructie van het (deel van een) bouwwerk een eis ten aanzien van de weerstand tegen bezwijken onder brandomstandigheden. Op basis van een berekening van de permanente vuurbelasting kan deze eis worden gereduceerd.

Rapport brandoverslag (NEN 6068)

Tussen brandruimten (brandcompartimenten) kan sprake zijn van kritische brandoverslagtrajecten.

De kans op brandoverslag kan worden onderzocht op basis van NEN 6068. Hiertoe maken wij gebruik van een simulatiemodel waarmee de stralingsintensiteit ter plaatse van de gevelopeningen van andere brandruimten kan worden berekend. Met de uitkomsten kan de conclusie worden getrokken of er sprake is van kans op brandoverslag.

Rapport grote brandcompartimenten

Het kan wenselijk zijn een gebouw in te delen in één of meer grote

brandcompartimenten. Grote brandcompartimenten kunnen alleen op basis van gelijkwaardigheid worden geaccepteerd.

Om deze gelijkwaardigheid aan te tonen kan de NEN 6060:2015

“Brandveiligheid van grote brandcompartimenten” of de NEN 6079 “Brandveiligheid van grote brandcompartimenten – Risicobenadering” worden toegepast.Rapport rooklaagberekeningen (Vultijdenmodel)

Een gebouw kan ingedeeld zijn in grote ruimten met als gevolg dat loopafstanden volgens het Bouwbesluit worden overschreden.

Op basis van gelijkwaardigheid kan met rooklaagberekeningen worden onderbouwd dat vanuit deze grote ruimte desondanks veilig kan worden gevlucht.


Rapport opvang- en doorstroomcapaciteit

Bouwbesluit 2012 stelt eisen aan de doorstroomcapaciteit, uitgedrukt in personen, van gedeeltes van vluchtroutes.

Voor vluchtroutes gelegen buiten (sub)brandcompartimenten kan hiervan worden afgeweken indien wordt voldaan aan de eisen van de ministeriële regeling Bouwbesluit 2012, paragraaf 2.1 Opvang- en doorstroomcapaciteit.